Trưng bày bao gồm thông tin về các chương trình hoạt động trưng bày nghệ thuật đã xảy ra đang tiếp diễn, do Nguyễn Art Foundation tổ chức hoặc qua sự hợp tác với các kinh viện nghệ thuật phòng tranh khác tại Việt Nam.