“Fresh take”, cuộc thi viết hằng năm tổ chức bởi Art and Market và Konnect ASEAN