Le Hoang Bich Phuong và Nguyen Huy An góp mặt tại triển lãm nhóm tổ chức bởi Manzi, Hà Nội