MoT+++ hợp tác cùng A. Farm cho buổi diễn “performance plus 2019”