“Muôn loài bình đẳng 2” và triển lãm kết thúc Mùa 2 tại A. Farm