Nguyễn Art Foundation trở thành một trong những tổ chức bảo trợ của CIMAM