Nguyen Thi Thanh Mai, nghệ sỹ thắng Giải thưởng Nghệ sỹ Xuất sắc