Phản hồi từ Art & Market về trưng bày ‘Chẳng còn, Chưa tới’