Phỏng vấn nghệ sỹ Ly Hoàng Ly bởi Bảo tàng Nghệ thuật Vô hình