Hiểu tầm quan trọng của thực hành đọc viết như những quá trình kiến tạo phổ biến kiến thức về nghệ thuật văn hoá, NAF cộng tác cùng các chuyên gia cây viết trong ngoài nước, đã thành danh hoặc vẫn còn trẻ tuổi, cùng khởi xướng hiện thực hoá các dự án Xuất bản như ấn phẩm, tập vựng, lấy bối cảnh địa phương trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh khả năng hội nhập quốc tế.