Richard Koh Fine Art giới thiệu Unlearning, triển lãm trưng bày tác phẩm của 7 nghệ sĩ Việt Nam