This is the story viết về trưng bày ‘Chẳng còn, Chưa tới’