Wu Chi-Tsung mở cửa một xưởng nghệ thuật ở Việt Nam