Bàng Nhất Linh


Bàng Nhất Linh (b.1983, Vietnam), whilst working primarily as a visual artist, is also well-known as a collector of American-Vietnam War memorabilia. This interest informs his artistic practice of recontextualizing such memorabilia as communicable and interactive objects. Linh cites the human condition as a primary concern and inspiration for his artistic practice; his work carries themes of memory, history, and the oblivion of submerged psychological spaces. These interests have long formed the basis for his works such as The Vacant Chair, which showed previously at MoT+++, Vietnam in 2015 as well as the Mori Art Museum, Japan as part of the 2017 ‘SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now’ show. In 2018, Linh showed again at MoT+++ as part of a duo show with artist Wu Chi-Tsung.

--

Tuy chủ yếu thực hành trong mảng nghệ thuật thị giác, Bàng Nhất Linh (sn.1983, Việt Nam), cũng nổi tiếng là một nhà sưu tầm những kỷ vật về cuộc chiến tranh Hoa Kỳ - Việt Nam. Sở thích này góp phần ảnh hưởng lên thực hành nghệ thuật của anh, vốn xoay quanh việc tạo dựng các bối cảnh giúp ta nhìn nhận lại các kỷ vật nêu trên như những đồ vật biết giao tiếp. Với Linh, nhân trạng vừa là mối quan tâm lớn vừa là nguồn cảm hứng; tác phẩm của anh truyền tải thông điệp về các chủ đề như ký ức, lịch sử, và sự lãng quên các không gian tâm trí chìm khuất. Quả thực, các chủ đề này luôn hiện diện và tạo nên xương sống cho các tác phẩm như Chiếc Ghế Trống, trưng bày ở MoT+++, Việt Nam năm 2015 và sau đó là ở Bảo tàng Nghệ thuật Mori, Nhật Bản năm 2017 trong triển lãm ‘SUNSHOWER: Nghệ thuật Đương đại Đông Nam Á từ 1980 đến nay’. Năm 2018, Linh triển lãm lần thứ hai tại MoT+++ cùng với nghệ sĩ Wu Chi-Tsung.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.