Portrait of a doctor, hero of the South Vietnamese Liberation Army / Chân dung bác sĩ, anh hùng quân giải phóng miền Nam


1973
31 x 24 cm
Chu Thảo
War sketchesDoctor Hoai Nam.
Hero of the Liberation Army.
Loc Ninh 1973.

--

Bác sĩ Hoài Nam.
Anh hùng Quân giải phóng.
Lộc Ninh 1973.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.