Đỉnh Q. Lê

 
Dinh Q. Le (b. 1968, Vietnam) is a fine art photographer most well-known for his experimental series of interwoven photographic works. The photo-weavings, as well as other video, installation and sculptural works, depict collective memories and anxieties from his personal experiences escaping the Khmer Rouge attacks in Southern Vietnam and immigrating to the USA at age 10. His work uses a post-colonial lens on the American-Vietnam war to reimagine perspectives on contemporary Vietnamese society and other colonised nations. Đỉnh co-founded San Art in 2007 in Ho Chi Minh City, after returning to Vietnam to live in the early 1990s. Dinh has exhibited widely around the globe and his work can be found in the collections of the Museum of Modern Art (MoMA) in New York, and the San Francisco Museum of Modern Art.

--

Đỉnh Q. Lê (sn.1968, Việt Nam) là một nhiếp ảnh gia mỹ thuật nổi tiếng với những seri ảnh đan móc đậm tính thử nghiệm. Những tấm ảnh đan cùng các tác phẩm video, sắp đặt, và điêu khắc của anh phác họa tâm thế bất an bén rễ từ ký ức chạy trốn quân Khơ-me Đỏ ở miền Nam Việt Nam và sau đó di cư sang Hoa Kỳ vào năm 10 tuổi. Tác phẩm của anh áp dụng lăng kính hậu thuộc địa để soi chiếu về cuộc chiến tranh Việt Nam – Hoa Kỳ, nhằm tái mường tượng những điểm nhìn đương đại trong xã hội Việt Nam cũng như các quốc gia từng bị đô hộ. Đỉnh đồng sáng lập Sàn Art năm 2007 ở TP. Hồ Chí Minh, sau khi trở về Việt Nam sinh sống vào đầu những năm 1990. Đỉnh đã triển lãm nhiều nơi trên thế giới, các tác phẩm của anh nằm trong các bộ sưu tập lớn của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York, và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco.

--

Studio Visit with Dinh Q. Le


Tuyen Nguyen and Quynh Nguyen, Founders of Nguyen Art Foundation, visited Dinh Q. Le in his Saigon studio on 15 April 2021. Dinh Q. Le shares how his background as a Vietnamese American defines his career, the difference between the Vietnamese art scenes in the 90s and now, his subjects, practice, collecting stories, and “Sàn Art”, a non-profit contemporary art organization in Saigon.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collection


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.