Walking on Earth (Part of White Mist In Foreign Country) / Dạo bước Tinh cầu (Một phần của Sương Trắng Miền Quê Ngoại)


2016
Vintage globes painted by Vietnamese women working in nail salons
Dimensions varied
Nguyễn Phương Linh
Contemporary ArtWhite Mist in Foreign Country is a series of research, conversations, visual studies and art works under the title which Phuong Linh is developing since she moved from Hanoi to Frankfurt for art studies in 2015. The series took its departure from friendships and shared experiences with women from Vietnamese diaspora working in nail salons there.

(Excerpted text courtesy of Suzanne Husse, curator of District Berlin)

--


2016
17 quả địa cầu được vẽ lại bởi những người phụ nữ Việt làm nail ở Berlin và Việt Nam
Kích thước đa dạng
Nguyễn Phương Linh
Nghệ Thuật Đương Đại

Sương Trắng Miền Quê Ngoại là một loạt các nghiên cứu, trò chuyện, nghiên cứu thị giác và các tác phẩm nghệ thuật dưới cùng một tiêu đề của Phương Linh, được phát triển kể từ khi cô chuyển từ Hà Nội đến Frankfurt để học nghệ thuật năm 2015. Chuỗi tác phẩm bắt đầu từ những tình bạn và trải nghiệm của cô với những người phụ nữ Việt kiều làm việc trong các tiệm nail ở đó.

(Trích văn bản của Suzanne Husse, giám tuyển tại District Berlin)Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.