Distancing 1


2020
Painting
Charcoal on Paper
160 x 220 cm
Tuyền Nguyễn
Contemporary Art--

2020
Họa phẩm

Than trên giấy
160 x 220 cm
Tuyền Nguyễn
Nghệ Thuật Đương Đại


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.