Tuyền Nguyễn

-

Distancing 1

2020

Than trên giấy

160 x 220 cm