NAF Welcomes Students from Lycée Français International Marguerite Duras - Ho Chi Minh City


On 2nd June, 2022, the students of Lycée Français International Marguerite Duras - Ho Chi Minh City visited both of Nguyen Art Foundation's spaces with artist Freddy Poustochkine and teacher Fanny Gouzou. They had a chance to not only analyze the artworks but also interact with the students from EMASI - Nguyen Art Foundation's Educational partner. This exchange was an enriching experience for both schools, forming a special connection through the arts.

--

Vào ngày 2 tháng 6, 2022, các học sinh từ Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras - Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hai không gian nghệ thuật của Nguyễn Art Foundation cùng nghệ sĩ Freddy Poustochkine và cô giáo Fanny Gouzou. Vừa có dịp phân tích tác phẩm, các em vừa có cơ hội tương tác cũng những bè bạn cùng lứa từ trường EMASI, đối tác giáo dục của Nguyễn Art Foundation. Buổi trao đổi này tạo nên một trải nghiệm đặc biệt, liên kết mọi người bằng ngôn ngữ của nghệ thuật.


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.