Marx.Weber.Hegel.Vàtôi

Trâm Carin Lương

Thực hành của Trâm (Carin) Lương là nghiên cứu mối liên hệ giữa ký ức tập thể, chấn động lịch sử và đại diện văn hóa. Thực hành của cô nằm ở giao điểm của nhân học, nghệ thuật thị giác và vận động công chúng. Cô kết hợp nghiên cứu nghiêm ngặt với hòa giải nghệ thuật để đi đến những cách mới trong việc tra vấn các mối liên hệ gốc rễ giữa quá khứ và hiện tại, giữa thực tế sống của cuộc sống hiện đại và bước ngoặt của lịch sử. Do đó, các căn cứ chính  trong nghiên cứu của cô bao gồm một loạt các lợi ích theo chuyên đề – di sản của chủ nghĩa thực dân, phê phán chủ nghĩa phương Đông và sự hiểu biết về sự khác biệt sắc tộc, đặc biệt là qua hình ảnh của The Other. Cô hiệnđang hoàn thành luận án Tiến sĩ ngành Nhân chủng học văn hóa xã hội tại Đại học Yale (Hoa Kỳ). Cô có bằng Cử nhân về Nghiên cứu Quốc tế và Mỹ thuật từ Cao đẳng Trinity (Connecticut,Hoa Kỳ) và bằng Thạc sĩ Triết học từ Đại học Yale.

Tác phẩm của cô đã được giới thiệu tại Mather Art Gallery (Hartford, Connecticut), Liên hoan phim tài liệu New Haven (New Haven, CT), Hà Nội DocFest (Hà Nội, Việt Nam), và Ethnografilm Paris (Pháp).