Trần Trọng Vũ

-

À la ferme

2002 - 2022

Acrylic trên toan

180 x 160 cm