Tiffany Chung

-

Nghiên cứu Terra Rouge CEW Số 11

2022

Mực, sơn dầu, lỗ đục bằng tay trên giấy và giấy vellum

113 x 70 cm