About 1

‘Muôn Loài Bình Đẳng #1’, Tháng Năm 2018

Xem thêm hình ảnh tại trang web của Sàn ArtMoT+++

Lưu trú

Năm 2018, cùng với Sàn Art MoT+++, Nguyễn Art Foundation khởi xướng chương trình lưu trú A. Farm nhằm thúc đẩy sự tổng hợp giao thoa của các ý tưởng nghệ thuật ngành nghề khác nhau. Mong muốn hỗ trợ cộng đồng những người làm sáng tạo tại Việt Nam trong sự thiếu hụt các hội triển lãm hỗ trợ tài chính, A. Farm trở thành nơi người thực hành đa ngành được tuyển chọn để cùng tập trung phát triển công việc của họ. Nghệ được cung cấp nơi ăn ở, khoản hỗ trợ tài chính cho quá trình sản xuất, di chuyển, một xưởng làm việc chung. Họ cũng được khuyến khích học tập, thử nghiệm đẩy xa thực hành, cũng như thảo luận chia sẻ với cộng đồng nghệ thuật công chúng về quá trình sáng tạo lao động.