NAF tại hội thảo của hội chợ nghệ thuật S.E.A Focus, Singapore