Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 40 Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 39 Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 36 Bay Lên Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 44 Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 32 Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 35 Nỏ thần (Mài thời gian) Hạt Câm Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 43 Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 42 Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 31 Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 34

Phan Thảo Nguyên

Phan Thảo Nguyên (sn.1987, Việt Nam) khám phá những vấn đề khi tỏ khi mờ trong các tục lệ xã hội, truyền thống, và lịch sử thông qua thực hành dựa trên nền tảng quan sát từ văn chương, triết học, cũng như đời sống. Thảo Nguyên tốt nghiệp loại ưu từ Đại học Mỹ thuật Lasalle, Singapore năm 2009, trước khi nhận bằng Thạc sĩ Hội hoạ và Tranh vẽ tại Trường Nghệ thuật của Học viện Chicago (SAIC) năm 2013. Cô đồng sáng lập nhóm Art Labor cùng nghệ sĩ Trương Công Tùng và giám tuyển Arlette Quỳnh-Anh Trần. Thảo Nguyễn là Hạt giống triển vọng năm 2016-2017 của Quỹ Rolex và đã triển lãm tại nhiều nơi trên Đông Nam Á và gần đây là châu Âu.