Đỗ Hoàng Tường

-

In the studio

2002

Sơn dầu trên toan

150 x 120 cm