Trần Lương

-

Người Cơm

2022

Video art, phiên bản #3
Bản dựng lại mới nhất 2022 (trình diễn và phiên bản đầu tiên vào năm 2001)

05'42"