Li Binyuan thắng Giải thưởng Nghệ thuật Sovereign trị giá 30,000 đô la Mỹ