Orejarena & Stein

-

Lời chứng thực người cựu chiến binh

2019

In Mỹ Thuật

21.5 cm x 27.9 cm