Nguyễn Phương Linh

-

Mây Hóa Thánh

2012 - 2015

In UV 195 – in điện tử trên gạch gốm sứ làm bằng thủ công

18 x 32 x 0.8 cm each