Nguyễn Trung

-

Revelation of time

1999

Chiếu, giấy bồi và sơn dầu trên toan

100 x 100 cm