Vũ Dân Tân

-

Suitcase of a Pilgrim series / Insects.

2002

Giấy carton tái chế, mực tàu, hộp gỗ có nắp kính

33 x 43 x 6 cm