Dinh Q. Le

-

Campuchia: Riêm kê #11

2021

Ảnh in lưu trữ trên giấy ảnh Epson, cắt và đan, băng keo hai mặt pH trung tính, băng keo vải

165 x 220 cm