Lêna Bùi

-

Circulations 08

2021

Mực, màu nước trên lụa và giấy lưu trữ

53 x 38 x 6.50 cm