Nguyễn Trinh Thi

-

Làm thế nào để cải tiến thế giới

2021

Phiên bản đầu tiên trong 3 phiên bản và sắp đặt ba kênh: video, lặp lại, màu và đen trắng, âm thanh

45:00:00