Đoàn Xuân Tặng

-

Morning Landscape

2014

Sơn dầu trên toan

55 x 135 cm

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.