Nguyễn Trung

-

Requiem

1999

Sơn acrylic, giấy bồi trên toan

180 x 540 cm